fbpx

Reference Library

Soilworks products are the industry’s top standard due to our insistence on creating high performance soil stabilization and dust control products that stand up to rigorous testing – both in the lab and in the field. Our commitment to quality and performance has led to our involvement and testing in hundreds of real-world situations. The following library of reports, presentations, specifications, approvals and other similar documents provide you, our customer, the transparency and dependable assurance that is expected from Soilworks.

FEMA – Please Allow 24 Hours Before Entry After Soil Stabilizer Treatments (Tongan)(TPD2310038)

Kātaki ʻo fakaʻatā ha houa ʻe 24 Pea Toki Toe Hū, Hili hono Fakahoko ʻo e Ngaahi Faitoʻo Fakalelei Kelekelé

Release Date: October 18, 2023

 

Koeʻuhi ke fakasiʻisiʻi ʻa e efú mo e tafe atu ʻa e ngaahi kemikale koná meí he efuefu mo e veve ʻi he ngaahi ʻapi ʻi Lahaina naʻe uesia ʻe he vela vao ʻo ʻAokosi.8, ʻoku ngā ue atu ʻaki ʻe he Kautaha Maluʻi ʻA- takai ʻa ʻAmeliká ʻa e fakalelei kelekelé ki he efuefú mo e vevé. Ko e fakalelei kelekelé ʻoku ʻikai ke kona ʻi he taimi ʻoku pakupaku aí, pea ʻoku kole ai ki he kakai ʻo e koló kenau tatali ʻi ha houa ʻe 24 hili hono ngā ue ʻaki ʻo e fakalelei kelekelé kimuʻa peá nau hū ki honau ʻapí.

 

  • ʻOku ngā ue ʻaki ʻa e fakalelei kelekelé ke maluʻi ʻa e moʻuilelei ʻa e kakai ʻo e koló mo e ʻā takaí meí he ngaahi fakatamaki meí he efuefu mo e veve ʻoku toe ʻi he ngaahi ʻapi naʻe uesia ʻe he vela vao ʻi Lahainá. Naʻe ngā ue ʻaki foki ʻa e fakalelei kelekele tatau ki he ngaahi ʻapi naʻe uesia ʻe he vela ʻi Kulá.
  • ʻE lava ʻo tokoni ʻa hono ngāue ʻaki ʻo e faitoʻo fakalelei kelekeleʻo hangēko e Soiltac® ki hono fakasiʻisiʻi ʻo e fetuʻutaki mo e efuefú mo fakasiʻisiʻi ʻa e fakatamaki ki he mā navá ʻi he taimi ʻoku fakaauau ai ʻa e efuefú mo e efú. ʻOku toe tokoni foki ki hono fakasiʻisiʻi ʻo e tafe atu ʻa e ngaahi naunau fakatuʻutā makí ki he ʻosení mo e ngaahi tafenga vai ofí.
  • ʻE lava ke hū ʻa e kakai ʻo e koló ki honau ʻapí pea fakaauau ʻenau ngaahi naunaú hili hano ngā ue ʻaki ʻo e fakalelei kelekelé. ʻOku kole ʻe he EPA ki he kakai ʻo e koló ke kā taki ʻo fakaʻatā ha houa ʻe 24 kimuʻa peá nau hū ki honau ʻapí.
  • Ko e hili pē hono ngā ue ʻakí ʻoku pakupaku ʻa e faitoʻó, ʻoku ʻikai ke kona ia, pea ʻoku ʻikai ʻilonga ia. ʻOkú ne fakasiʻisiʻi ʻa e lahi ʻo e efu ʻe lava ke mafola ʻi he taimi ʻoku ngaue ai ʻa e efuefú.
  • Hili hono ngā ue ʻaki ʻo e fakalelei kelekelé, ʻoku fokotuʻu ha papa fakaʻilonga ʻi he ʻapi ko iá ʻo fakaʻasi ai ʻa e ʻaho mo e taimi naʻe ngā ue ʻaki ai ʻa e fakalelei kelekelé.
  • ʻOku faleʻi mai ʻe he taha foʻu koloa ha houa kakato ʻe 24 ko e vahaʻa taimi faitoʻo. Neongo ʻoku fakafuofua ke fakafefeka ʻa e faitoʻo kelekelé ʻi he ʻea ko ʻení ʻi ha taimi vave ange, ʻoku faleʻi ke fakaʻatā ʻa e houa kakato ʻe 24 vahaʻa taimi talitali kimuʻa pea hū ki ai ke fakapapauʻi kuo totonu mo fakafefeka ʻa e faitoʻó.
  • Lolotonga ʻa hono fakasiʻisiʻi ʻe he fakalelei kelekelé ʻa e faingamā lie ke feʻaveʻaki ha ngaahi meʻá ʻi he ʻeá ʻoku kei fokotuʻu atu kia kinautolu ʻoku hū ki he ʻē liá kimuʻa pea kakato ʻa hono toʻo ʻo e vevé ʻoku totonu kenau muimui ki he faleʻi ʻa e kau ʻofisialé ki he moʻuí pea tui ʻa e ngaahi meʻangā ue maluʻi fakasino ʻo hangē ko ha meʻa maluʻi fofonga.

 

Ki he fakamatala fakamuimu taha fekauʻaki mo e ngaahi ngā ue fakaakeake mei he vela vao ʻi Mauí, vakai ki he mauicounty.gov, mauirecovers.org mo e fema.gov/disaster/4724. Muimuiʻi ʻa e FEMA ʻi he mı̄tia sō sialé: @FEMARegion9 mo e facebook.com/fema.

Last updated October 20, 2023

 

Complete the form below to download this document now.

https://bit.ly/492f3B7